hoangminhtonga

Quy trình giải quyết khiếu nại khách hàng

Nguyên tắc chung

Trình tự, thủ tục giải quyết

Bước 1: Tiếp nhận phản ánh, khiếu nại

Khi có thắc mắc, hoặc khiếu nại về chất lượng dịch vụ, khách hàng liên hệ với Tâm lý Tố Nga qua các hình thức sau:

Lưu ý:

Bước 2: Giải quyết

Bước 3: Giải quyết lần 2